સાબરકાંઠા જિલ્લામાં મહિલા સશક્તિકરણ પખવાડીયાની ઉજવણીના બીજા દિવસે નારી સુરક્ષા કેન્દ્રમાં દિકરી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં મહિલા સશક્તિકરણ પખવાડીયાની ઉજવણીનRead More…

સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઇડર શહેર માં ભીલ પ્રદેશ મુક્તિ મોર્ચા અને એકલવ્ય ટ્રાઈબલ યુથ ઇડર દ્વારા આવેદન પત્ર આપવા માં આવ્યું

સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઇડર શહેર માં ભીલ પ્રદેશ મુક્તિ મોર્ચRead More…