હિંમતનગર નગરપાલિકા ના સાત નંબર વોર્ડમાં મતદારોનો ઉત્સાહ સવારે મતદાન કરવાં માટે 100 વર્ષની વુદ્ધા પહોંચ્યા મતદાન મથકે લોકોમાં મતદાન કરવાં માટે ઉત્સાહ

Uncategorized

સાબરકાંઠા ..

હિંમતનગર નગરપાલિકા ના સાત નંબર વોર્ડમાં મતદારોનો ઉત્સાહ

સવારે મતદાન કરવાં માટે 100 વર્ષની વુદ્ધા પહોંચ્યા મતદાન મથકે

લોકોમાં મતદાન કરવાં માટે ઉત્સાહ