મતદારો ને રીઝવવા ગુજરાત વિધાનસભા ના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને ઇડર વડાલી વિધાનસભા ના પૂર્વ ધારાસભ્ય રમણલાલ વોરા મતદારો ને રીઝવવા ગામડાઓના પ્રવાસે

Uncategorized

મતદારો ને રીઝવવા ગુજરાત વિધાનસભા ના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને ઇડર વડાલી વિધાનસભા ના પૂર્વ ધારાસભ્ય રમણલાલ વોરા મતદારો ને રીઝવવા ગામડાઓના પ્રવાસે

ઇડર ના દેશોતર જલિયા છાપી વિસ્તારમાં રમણલાલ વોરા ના આગમન થી મતદારો નો જોશ વદ્ઘયો

રમણલાલ વોરા એ ફરજીયાત મતદાન કરવા કર્યું આહવાન