સાબરકાંઠા જિલ્લાના આઇ. ટી.આઇ સુપરવાઇઝર ઇનસ્ટ્રકટર ની ભરતી જે વિધાર્થીઓ એ પરીક્ષા આપી હતી તે સી.પી.ટી નું પરિણામ ઝડપથી આવે અને ભરતી કરવામાં આવે એ હેતુસર જિલ્લા કલેકટરશ્રી ને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું.

Gujarat News

સાબરકાંઠા જિલ્લાના આઇ. ટી.આઇ સુપરવાઇઝર ઇનસ્ટ્રકટર ની ભરતી જે વિધાર્થીઓ એ પરીક્ષા આપી હતી તે સી.પી.ટી નું પરિણામ ઝડપથી આવે અને ભરતી કરવામાં આવે એ હેતુસર જિલ્લા કલેકટરશ્રી ને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું.